​​​​

​​​مدیران ارشد شرکت تولید نیروی برق شازند

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مصیب باجولوند

نام

علیرضا

نام خانوادگی

شیخی مهرآبادی

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت
سوابق کاری- مدیر دفتر فنی تولید شرکت برق منطقه ای باختر
- مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقه ای باختر
- کارشناس ارشد دفتر فنی تولید شرکت برق منطقه‌ای باختر

​شماره دفتر​​-​​ 086-32244148 داخلی 2004
​فکس دفتر086-34021911

پست الکترونیکی

- ​​ar.sheikhi@tpph.ir


معاون فنی و مهندسی

 رضا احمدی

نام

مصیب

نام خانوادگی​

باجولوند

سوابق تحصیلی

- کارشناسی برق گرایش قدرت
- کارشناسی  ارشد برق گرایش الکترونیک

سوابق ​کاری

- رئیس​ تعمییرات نیروگاه گازی درود
​شماره دفتر​-​​ 086-32244148 داخلی 2005
​فکس دفتر​-

پست الک​ترونیکی

- m.bajolvand@tpph.ir​
​​