22 بهمن ماه
دهه فجر فرصت بازنگری در ارزش‌ ها و آرمان‌ هاست

دهه فجر فرصت بازنگری در ارزش‌ ها و آرمان‌ هاست و این‌ که چه بودیم و چه می‌کردیم و چه می‌خواستیم، و اکنون کجاییم و چه می‌کنیم. کمترین ثمره این انقلاب، گشودن فصلی نو در تاریخ معاصر است و این اتفاق بزرگی است،
اتفاقی که باعث سربلندی ملت بزرگ ایران شد و امروز انقلاب اسلامی ایران به درجه‌ ای از رشد و بالندگی رسیده که جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و ملت‌ های آزادی‌ خواه از این انقلاب بی‌ نظیر الهام می‌ گیرند

دهه فجر و بیست‌ و دو بهمن مبارک ​ روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق منطقه مرکزی