حضور آقای مهندس پیشاهنگ معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی در شرکت تولید نیروی برق شازند
حضور آقای مهندس پیشاهنگ معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و ارائه مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شازند از عملکرد پنجاه روزه از زمان تصدی پست مدیریت خود
http://shazand.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/23/۲۰۱۸۰۱۳۰_۱۱۲۶۵۰.jpg
به گزارش روابط عمومی در این جلسه که با حضور آقای مهندس پیشاهنگ معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، آقای مهندس بادرستانی مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و آقای مهندس نمازی برگزار گردید آقای مهندس شیخی مدیر عامل شرکت تولید نیری برق شازند عملکرد پنجاه روزه شرکت از زمان تصدی پست مدیریت خود را به ایشان ارائه نمودند.​​
مشاهده گزارش تصویری خبر