چه می شود که خون حامل زلال ترین پیام ها در تاریخ می ماند؟

چه می شود که خون حامل زلال ترین پیام ها در تاریخ می ماند؟

 بی تردید، پاسخ را باید در این حقیقت جست که شهدا، تفسیر مجسم باران، بر شوره زار غفلت زمین اند... و راز جاری ماندن شهدا، چیزی جز جوشیدن از چشمه ای به نام عشق نیست. شهادت، کلاس همیشه دایر حرکت است که تمامی انسان ها را در هر برهه زمان، در خویش ثبت نام می کند و شهدا، محصلان برگزیده این مدرسه اند  روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شازند