روز صنعت برق گرامی باد

برق لازمه زندگی و صنعت برق فراهم کننده این نعمت ارزشمند امروزی است، قبلا آب مایه حیات بود اما حالا بدون برق حتی آب هم نخواهد بود.

 تصور زندگی بدون برق حتی برای چند ساعت دشوار و سخت است. 10 اردیبهشت مصادف با روز صنعت برق بر پرتلاشان این عرصه گرامی باد.

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شازند